Wie zijn we?

12 enthousiaste mama’s en papa’s uit de

-kleuterschool
-lagere school
-middelbare school

Voorzitter: Katrien Mosselmans

Secretaris: Ilse Dereu (Xavier Tournet)

Penningmeester: Wendy Debontridder

Johan Berckmans

Xavier Tournet

Koen Bert

Marie-Laure Santos

Lotte Demunter

Margot Weemaels

Sofie Vanden Borre

Katia Maddens

Elisabeth Minjauw

Voelt u zich geroepen… om een handje te helpen… om eens mee te komen luisteren?

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE

Onze-Lieve-Vrouwinstituut kleuter- lagere en secundaire school te Sint-Genesius-Rode

1. Doelstelling van het Oudercomité

De basisdoelstelling van het Oudercomité (OC) is, in een open en neutrale sfeer, het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen van de school voor ogen.

 

We hopen als OC mee te zorgen voor een positieve sfeer op school waar leerlingen en ouders zich goed voelen. Als OC willen we een brug maken tussen de ouders en het schoolteam en –bestuur. Zo kunnen we advies geven en bezorgdheden signaleren. Onze vereniging biedt ook de mogelijkheid aan geëngageerde ouders om een zinvolle bijdrage te doen aan de school van hun kinderen.

Het OC wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders.

 

Concreet betekent dit dat het Oudercomité de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 • Alle ouders informeren over de activiteiten en de onderwerpen die ons bezig houden, voornamelijk via de website van de school of via smartschool.
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
 • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden. Het Oudercomité onthoudt zich principieel van elke inmenging in de specifieke onderwijstaken van leerkrachten en directie.

 

Net zoals op school willen wij ook het Nederlandstalige karakter binnen het 0udercomité bewaren.

2. Samenstelling van het oudercomité

 • Oudercomité schooljaar 2020-2021

Voorzitter: Katrien Mosselmans

Secretaris: Ilse Dereu (Xavier Tournet)

Penningmeester: Wendy Debontridder

Johan Berckmans

Xavier Tournet

Koen Bert

Marie-Laure Santos

Lotte Demunter

Margot Weemaels

Sofie Vanden Borre

Katia Maddens

Elisabeth Minjauw

 

 • Leden

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft in het Onze-Lieve-Vrouw Instituut Sint-Genesius-Rode en die het huishoudelijk reglement aanvaardt, kan zich kandidaat stellen voor het Oudercomité.

Er wordt een duidelijk engagement verwacht van de leden. Zij nemen minimaal 5 maal actief deel aan de maandelijkse vergaderingen en minstens éénmaal aan de algemene bestuursvergadering. De voorzitter of de secretaris dienen op voorhand verwittigd te worden bij afwezigheid.

Je wordt verwacht om in minimum 1 werkgroep actief te zijn (zie werking werkgroepen).

 

Je mag agendapunten voor de vergaderingen aanbrengen bij de voorzitter (48u voor de start van de vergadering).

Je mag enkel gedane uitgaven terugvorderen van het OC indien deze op voorhand afgesproken werden in een vergadering en in het verslag werden opgenomen.

 

Wanneer je stopt als lid van het OC, geef je al je kennis, documenten en materiaal door aan de voorzitter.

 

De leden van het Oudercomité verkiezen op de laatste vergadering van het schooljaar op een democratische wijze de bestuursleden voor het volgende werkingsjaar.

Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is een bevoegdheid van het Oudercomité. Indien een aanpassing moet gebeuren komt dit op de agenda en met gewone meerderheid zal de aanpassing dadelijk in voege treden (bij gelijk aantal stemmen telt de stem van de voorzitter dubbel).

 • Voorzitter

De voorzitter wordt jaarlijks door de leden van het Oudercomité verkozen. Deze wordt verkozen volgens democratische principes (= anonieme stemming volgens meerderheid van de aanwezige ouders tijdens de laatste vergadering van het schooljaar. Bij gelijk aantal stemmen is er voordeel voor de kandidaat met de meeste anciënniteit binnen het OC).

Alle leden van het Oudercomité kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaatvoorzitter(s) maken zich bekend tijdens de voorlaatste vergadering. De kandidatenlijst wordt vermeld in het verslag van deze vergadering én in de uitnodiging voor de laatste vergadering.

Functieomschrijving voorzitter

 • verzamelt de agendapunten en stelt de agenda van de vergadering op (alle leden kunnen agendapunten indienen)
 • bereidt in overleg met de leden van het Oudercomité de adviezen en de standpunten voor de algemene bestuursvergadering voor.
 • leidt de vergadering en zorgt er tijdens de vergadering voor dat alle meningen aan bod komen.
 • zoekt informatie op die nuttig is voor de werking van de Oudervereniging.
 • nodigt mensen uit om verantwoordelijkheden op te nemen in verband met afgesproken taken en opdrachten.
 • onderhoudt de band tussen school en oudervereniging, verzorgt een brugfunctie tussen ouders en directie.
 • ziet er op toe dat de communicatie met de ouders, de leerkrachten en met de directie vlekkeloos verloopt.
 • zorgt er voor dat de genomen beslissingen worden uitgevoerd.
 • ondertekent alle brieven en officiële documenten in naam van het Oudercomité.

 

 • Penningmeester

De penningmeester wordt aangesteld volgens dezelfde procedure als bij de verkiezing van de voorzitter.

Functieomschrijving penningmeester

 • beheert de financiën van de oudervereniging.
 • verzorgt de boekhouding.
 • zorgt voor een financiële update op de algemene bestuursvergaderingen.

 

 • Secretaris

De secretaris wordt aangesteld volgens dezelfde procedure als bij de verkiezing van de voorzitter.

Functieomschrijving secretaris

 • vervangt de voorzitter als die afwezig is
 • staat in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van het Oudercomité. De uitnodiging bevat de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst en zo nodig bijbehorende documenten en nota’s.
 • bereidt de vergadering mee voor en stelt agendapunten op
 • maakt het verslag van de vergadering
 • verspreidt de verslagen van de vergaderingen naar de leden, ouders, directies
 • houdt de gegevens van de leden bij
 • houdt het archief van de vereniging bij (verslagen, uitnodigingen…)

3. Vergaderingen

 • Algemene bestuursvergadering:

Er wordt 1 algemene bestuursvergaderingen per schooljaar georganiseerd.

 

Alle leden van het Oudercomité maken deel uit van de algemene bestuursvergadering.

 

Naast de ouders, zijn ook de directies en afgevaardigde van elke afdeling (kleuter, lager en secundair) vertegenwoordigd en nemen actief deel.

De volgende huisregels zijn opgesteld om het goed functioneren van onze algemene vergadering te ondersteunen:

 • naast de leden van het Oudercomité is elke ouder vrij toe te treden tot de algemene bestuursvergadering.
 • wie verhinderd is om een bijeenkomst bij te wonen wordt gevraagd dit op voorhand door te geven aan de voorzitter of secretaris.
 • elk lid of elke ouder kan een agendapunt aanbrengen dat op de algemene vergadering wordt besproken. Dit agendapunt wordt ten minste 1 week op voorhand bij de voorzitter ingediend.

 

 

 • Vergadering leden Oudercomité

 

Maandelijks

 

Inhoud:

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Vaste agenda punten
 • Bespreking vorige activiteiten
 • Stand van zaken lopende activiteiten per werkgroep
 • Varia

 

Indien een lid niet aanwezig kan zijn, dient hij/zij dit tijdig per mail/telefoon/persoonlijk mede te delen aan de voorzitter of secretaris.

 

 • Werkgroepen

Onder de leden van het oudercomité worden er afzonderlijke werkgroepen georganiseerd die bepaalde projecten, thema’s… op langere termijn uitwerken.

Alle activiteiten van het Oudercomité worden georganiseerd in overleg met de schooldirectie en/of het schoolbestuur.

4. Financiën

 • Het Oudercomité staat autonoom in voor het beheer van haar financiële middelen. Zo beslist het oudercomité autonoom over de reservering of besteding van deze financiële middelen.

 

 • Het financieel beheer gebeurt volgens het principe van “de goede huisvader”. Het saldo van de kas van het oudercomité mag dan ook nooit negatief zijn. Het oudercomité heeft een eigen rekening waarbij minstens twee leden, waaronder de voorzitter en penningmeester, volmacht uitoefenen. Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.

 

 • Een lid, gelast met een aankoop, zorgt voor een kasticket/aankoopbewijs van de aankoop en zal bij afgifte hiervan aan de penningmeester terugbetaald worden. Een lid kan géén terugbetaling vragen van kosten die niet op voorhand afgesproken werden in een vergadering of door de voorzitter of penningmeester gekend of goedgekeurd zijn.

5. Verzekeringen

De leden van het oudercomité en de vrijwilligers die meewerken aan activiteiten van het oudercomité zijn via de verzekeringspolis van de school verzekerd tegen ongevallen en voor gebeurlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden die kan voortvloeien uit het engagement in het oudercomité.

5. Communicatie

Het oudercomité is te contacteren op volgend e-mailadres: olvrode.oudercomite@gmail.com

Een volledige lijst van de leden van het oudercomité, inclusief hun functie(s), wordt gepubliceerd op de website van de school. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd. Alle ouders krijgen bij het begin van het schooljaar een brief met hierin de voorstelling van het oudercomité en de uitleg hoe zij kunnen aansluiten.

Daarnaast kan het oudercomité voor de uitvoering van concrete activiteiten beroep doen op losse medewerkers. Dit zijn personen, al dan niet ouders van kinderen in de school, die kenbaar maken te willen meehelpen aan activiteiten zonder verder als lid van het oudercomité te (kunnen) worden beschouwd.

 

Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website van de school. Het oudercomité beschikt over een eigen rubriek op de website om over haar werking en activiteiten te communiceren.

 

 

Opgemaakt te Sint-Genesius-Rode op 1 september 2020

Menu